m

«Posttraumatic (Herbarium)»

The exhibition contains plant compositions collected by the artist in the polluted after the Chernobyl accident in 1986 village of Strakholissia, which population was not evacuated. The visitors will also see videos and photos taken on this territory in cooperation with the photographer Vitalii Ocheretianyi and camerawoman SvietaDiodna-Dudiak.

The project considers the relationship between human and the environment in the post-traumatic period. The artist observes plant communities in strong radiation pollution conditions. The process of immersion in adverse environment transforms her personal fear and gives an impulse to reconsidering and searching for the new opportunities for growth and development.

Recovery through destruction or posttraumatic growth – is the main subject of the exhibition. It raises the question of where the breaking point of our personal limit is located (is it?), and is there a destruction of such force to make further progress impossible?

In 1995, Dr. Richard Tedeschi and Dr. Lawrence Calhoun defined the term PTG ‒ an abbreviation for «post traumatic growth» ‒ a paradoxical phenomenon, which consists in qualitative growth as a result of controversial experiences. Researchers have been studying this phenomenon for more than 20 years, and they are mostly concerned by the question: where is the break point? The limit of endurance is shifted at one time or another, and no clear coordinates exist; the result depends on a large number of different factors, so it’s difficult to calculate the exact forecast. The degree of plant or human communities adaptability could be estimated by analyzing the changes that have occurred to communities over the time in certain circumstances.

Polluted after the Chernobyl accident in 1986 territory is a unique place for studying, fixing, analyzing, collecting material for work, reconsidering and monitoring the growth process in adverse conditions. Nature is seemed to retrieve itself ‒ it’s a process of recovery through destruction, the Post Traumatic Growth. The worst technogenic catastrophe in history of mankind haven’t crossed the the limit beyond which there is no chance. Does this mean that we also have the strength to move forward, despite the adverse factors affecting our lives ‒ both personal and social?

Being on this or that side of this relative «limit has no sense», because only the place where our personal limit lies is important. The map fragments are eloquent demonstration of the destruction that on certain degree affects everything, and the question is: whether we could move forward under such pressure of adverse factors?

Project team:

Photo – Vitalii Ocheretianyi

Video – SvietaDiodna Dudiak

Editing – Andrii Lobov

Special thanks to Olesia Dolzhenko and Valentyn Chornyi.

«Posttraumatic (Herbarium)» project was implemented with the support of the AEQUO Law Firm – the partner of the contest for young Ukrainian artists MUHi 2017, and the 4i Capital investment firm.

«Посттравматичний (Herbarium)»

На виставці було експоновано рослинні композиції, зібрані мисткинею у забрудненому внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 року селі Страхолісся, населення якого не було евакуйоване. Також глядачі побачать відео і фотографії, відзняті на цій території у співпраці з фотографом Віталієм Очеретяним та операторкою СвєтоДіодною Дудяк.

Проект присвячений вивченню взаємозв’язку між людиною та довкіллям у посттравматичний період. Художниця спостерігає за рослинними спільнотами в умовах сильного радіаційного забруднення. Процес занурення в несприятливе середовище трансформує її особистий страх та дає поштовх до переосмислення і пошуку нових можливостей для зростання та розвитку.

Відновлення через деструкцію, або посттравматичне зростання – основна тема виставки. Вона формує питання про те, де знаходиться точка зламу нашої особистої межі (чи є вона) і чи існує руйнація такої сили, аби зробити подальший прогрес неможливим?

В 1995 році доктори Річард Тедескі та Лоренс Калхун сформулювали термін ПТР, що буквально розшифровується як «пост травматичний ріст» ‒ парадоксальне явище, котре полягає у якісному зростанні внаслідок суперечливого досвіду. Дослідники вже більше 20 років вивчають цей феномен, і питання, що турбує їх найбільше: де знаходиться точка зламу? Межа витривалості в той чи інший момент часу зсувається, і чітких координат не існує; результат залежить від великої кількості різноманітних чинників, тож вирахувати точний прогноз досить складно. Ступінь адаптивності рослинних чи людських спільнот можна оцінити, проаналізувавши зміни, що сталися зі спільнотами з плином часу в тих чи інших інших умовах.

Територія, забруднена внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 року ‒ унікальне місце для дослідження, фіксації, аналізу, збору матеріалу для роботи, переосмислення та спостереження за процесом зростання в несприятливих умовах. Природа немов забирає своє назад ‒ це процес відновлення через деструкцію, той самий Пост Травматичний Ріст. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства не змогла перетнути ту межу, за якою немає шансу. Чи говорить це про те, що ми теж маємо сили рухатись уперед, незважаючи на несприятливі фактори, що впливають на наші життя ‒ як особисті, так і загальносоціальні?

Місцезнаходження по той чи інший бік умовного «кордону» не має жодного значення, адже важливим є лише те, де пролягає наша особиста межа. Фрагменти карти красномовно свідчать про те, що деструкції в тому чи іншому ступені зазнає усе довкола, і питання лиш в тому, чи зможемо ми рухатись вперед під натиском несприятливих факторів?

Команда проекту:

Фото – Віталій Очеретяний;

Відео – СвєтаДіодна Дудяк;

Монтаж – Андрій Лобов.

Особлива подяка Олесі Долженко та Валентину Чорному.

Проект «Посттравматичний (Herbarium)» реалізований за підтримки юридичної фірми AEQUO Law Firm – партнера конкурсу молодих українських художників МУХі 2017, та інвестиційної компанії 4i Capital.

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»

«Posttraumatic (Herbarium)»/«Посттравматичний (Herbarium)»